โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรของบริษัท

ผู้จัดการทั่วไป

ผู้จัดการฝ่ายขาย

การตลาด

ขายในประเทศ

ขายต่างประเทศ

คุณภาพ

การทดสอบในห้องปฏิบัติการภายในองค์กร

การทดสอบเชิงปฏิบัติการ

การผลิต

การขึ้นรูป

รักษาความร้อน

ทำงานเย็น

การบรรจุ

การบำรุงรักษาและการจัดการพลังงาน

การจัดการอะไหล่และแม่พิมพ์

สต็อควัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

วัตถุดิบ

การผลิตและการทดสอบ

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

การเงิน

โลจิสติกส์

การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

รับสมัครงาน

การฝึกอบรมและอาชีวศึกษา

ทางวัฒนธรรม

เอกสาร