โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรของบริษัท

ผู้จัดการทั่วไป

ผู้จัดการฝ่ายขาย

การตลาด

ขายในประเทศ

การขายในต่างประเทศ

คุณภาพ

การทดสอบในห้องแล็บภายใน

การทดสอบเชิงปฏิบัติการ

การผลิต

การขึ้นรูป

การรักษาความร้อน

ทำงานเย็น

การบรรจุ

การบำรุงรักษาและการจัดการพลังงาน

อะไหล่และการจัดการแม่พิมพ์

วัตถุดิบ & สต็อคสินค้าสำเร็จรูป

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

วัตถุดิบ

การผลิตและการทดสอบ

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

การเงิน

โลจิสติกส์

การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

การรับสมัคร

การฝึกอบรมและอาชีวศึกษา

ทางวัฒนธรรม

เอกสาร