พาณิชย์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไป

1. การใช้เงื่อนไขสัญญา (สัญญา) ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อสำหรับการขายสินค้า (สินค้า) และ/หรือบริการ (บริการ) ที่ผู้ขายจะจัดหาให้เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงข้อกำหนด/เงื่อนไขใดๆ ที่ ผู้ซื้ออ้างว่าจะสมัครภายใต้ใบสั่งซื้อ การยืนยันการสั่งซื้อ ข้อกำหนด หรือเอกสารอื่นๆ)เงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับการขายของผู้ขายทั้งหมดและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในที่นี้จะไม่มีผลใดๆ เว้นแต่จะมีการตกลงอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของผู้ขายคำสั่งซื้อหรือการยอมรับใบเสนอราคาสำหรับสินค้าหรือบริการโดยผู้ซื้อแต่ละครั้งจะถือเป็นข้อเสนอของผู้ซื้อเพื่อซื้อสินค้าและ/หรือบริการภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ใบเสนอราคาใดๆ ให้ไว้บนพื้นฐานที่ว่าไม่มีสัญญาใดเกิดขึ้นจนกว่าผู้ขายจะส่งการรับทราบคำสั่งซื้อไปยังผู้ซื้อ

2. คำอธิบายปริมาณ/รายละเอียดของสินค้า/บริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในการยอมรับของผู้ขายตัวอย่าง รูปวาด คำบรรยาย ข้อมูลจำเพาะ และโฆษณาทั้งหมดที่ออกโดยผู้ขายในแค็ตตาล็อก/โบรชัวร์หรืออื่นๆ จะไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี่ไม่ใช่การขายตามตัวอย่าง

3. การจัดส่ง:เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ขาย การส่งมอบสินค้าจะเกิดขึ้นที่สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ขายจะต้องให้บริการในสถานที่ดังกล่าวที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาของผู้ขายผู้ซื้อจะต้องส่งมอบสินค้าภายใน 10 วันนับจากที่ผู้ขายแจ้งว่าสินค้าพร้อมสำหรับการส่งมอบวันที่ใดๆ ที่ระบุโดยผู้ขายสำหรับการส่งมอบสินค้าหรือการให้บริการมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นค่าประมาณและเวลาสำหรับการส่งมอบจะไม่ได้รับการบอกกล่าวจากสาระสำคัญโดยการแจ้งให้ทราบหากไม่มีการระบุวันที่ การส่งมอบ/การดำเนินการจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดอื่น ๆ ในที่นี้ ผู้ขายไม่ต้องรับผิดสำหรับการสูญเสียโดยตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ (ทั้งสามเงื่อนไขรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจ การลดลงของค่าความนิยมและการสูญเสียที่คล้ายกัน) ต้นทุน ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ (แม้ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขาย) และจะไม่เกิดความล่าช้าใดๆ ให้ผู้ซื้อยุติหรือเพิกถอนสัญญา เว้นแต่ความล่าช้าดังกล่าวจะเกิน 180 วันหากด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ซื้อไม่ยอมรับการส่งมอบสินค้าเมื่อพร้อม หรือผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสินค้าตรงเวลา เนื่องจากผู้ซื้อไม่ได้ให้คำแนะนำ เอกสาร ใบอนุญาต หรือการอนุญาตที่เหมาะสม:

(i) ความเสี่ยงในสินค้าจะส่งผ่านไปยังผู้ซื้อ

(ii) สินค้าจะถือว่าได้รับการส่งมอบ;และ

(iii) ผู้ขายอาจจัดเก็บสินค้าไว้จนกว่าจะส่งมอบ จากนั้นผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปริมาณของสินค้าที่ฝากขายตามที่ผู้ขายบันทึกไว้ในการจัดส่งจากสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ขาย จะเป็นหลักฐานที่แน่ชัดของปริมาณที่ผู้ซื้อได้รับเมื่อส่งมอบ เว้นแต่ผู้ซื้อสามารถให้หลักฐานสรุปที่พิสูจน์ได้ในทางตรงกันข้ามผู้ซื้อจะต้องจัดเตรียมให้ผู้ขายเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของตนในเวลาที่เหมาะสมและไม่มีค่าใช้จ่ายตามที่ผู้ขายกำหนดให้ดำเนินการบริการ โดยแจ้งให้ผู้ขายทราบถึงกฎเกณฑ์ด้านสุขภาพ/ความปลอดภัยและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั้งหมดผู้ซื้อจะต้องได้รับและรักษาใบอนุญาต/คำยินยอมทั้งหมด และปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการหากการให้บริการของผู้ขายถูกป้องกัน/ล่าช้าโดยการกระทำ/ละเว้นใดๆ ของผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยผู้ขายให้กับผู้ขาย

4. ความเสี่ยง/ชื่อเรื่องสินค้ามีความเสี่ยงของผู้ซื้อตั้งแต่เวลาที่ส่งมอบสิทธิของผู้ซื้อในการครอบครองสินค้าจะสิ้นสุดลงทันทีหาก:

(i) ผู้ซื้อมีคำสั่งล้มละลายที่ทำขึ้นหรือทำข้อตกลงหรือประนอมกับเจ้าหนี้ของตนหรือใช้ประโยชน์จากบทบัญญัติทางกฎหมายใด ๆ ในช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้เพื่อบรรเทาหนี้ลูกหนี้ล้มละลายหรือ (เป็นนิติบุคคล) เรียกประชุมเจ้าหนี้ (ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ) หรือเข้าสู่การชำระบัญชี (ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือบังคับ) เว้นแต่การชำระบัญชีโดยสมัครใจของตัวทำละลายเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อสร้างใหม่หรือควบเข้ากัน หรือมีผู้รับและ/หรือผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้รับทางปกครอง ได้รับการแต่งตั้งจากกิจการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการดำเนินการดังกล่าวหรือยื่นเอกสารต่อศาลเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารของผู้ซื้อหรือแจ้งความประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้บริหารโดยผู้ซื้อหรือกรรมการของผู้ซื้อหรือโดยผู้ถือค่าธรรมเนียมลอยตัวที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด (ตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการล้มละลายขององค์กร พ.ศ. 2549) หรือมีการลงมติหรือยื่นคำร้องต่อศาลใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อเลิกจ้างหรือเพื่อการให้คำสั่งบริหารในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ซื้อ หรือการดำเนินการใดๆ เริ่มต้นขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการล้มละลายที่เป็นไปได้ของผู้ซื้อหรือ

(ii) ผู้ซื้อต้องทนทุกข์หรือยอมให้มีการบังคับเรียกค่าเสียหายจากทรัพย์สิน ไม่ว่าถูกกฎหมายหรือยุติธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาหรือสัญญาอื่นใดระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ หรือ ไม่สามารถชำระหนี้ตามความหมายของกฎหมายแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการล้มละลายขององค์กร พ.ศ. 2549 หรือผู้ซื้อยุติการค้าขายหรือ

(iii) ผู้ซื้อก่อกวนหรือเรียกเก็บค่าสินค้าใด ๆผู้ขายมีสิทธิได้รับการชำระเงินค่าสินค้าแม้ว่าความเป็นเจ้าของสินค้าจะไม่ได้ส่งต่อจากผู้ขายก็ตามแม้ว่าการชำระเงินค่าสินค้าจะยังคงค้างอยู่ ผู้ขายอาจต้องส่งคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้รับการส่งคืนในเวลาที่เหมาะสม ผู้ซื้อให้สิทธิ์ผู้ขายที่เพิกถอนไม่ได้เมื่อใดก็ได้ เพื่อเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ที่สินค้าถูกหรืออาจถูกจัดเก็บเพื่อตรวจสอบสินค้าเหล่านั้น หรือในกรณีที่สิทธิ์ในการครอบครองของผู้ซื้อสิ้นสุดลง ให้กู้คืน และเพื่อตัดสินค้าที่ติดหรือเชื่อมต่อกับสิ่งของอื่นโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นการส่งคืนหรือการเรียกคืนดังกล่าวจะไม่กระทบต่อภาระหน้าที่ของผู้ซื้อในการซื้อสินค้าตามสัญญาในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถระบุได้ว่าสินค้าใดเป็นสินค้าซึ่งสิทธิในการครอบครองของผู้ซื้อสิ้นสุดลงหรือไม่ ให้ถือว่าผู้ซื้อขายสินค้าประเภทที่ผู้ขายขายให้แก่ผู้ซื้อทั้งหมดตามลำดับที่ออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ซื้อ .เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม สิทธิ์ของผู้ขาย (แต่ไม่ใช่ของผู้ซื้อ) ที่อยู่ในข้อ 4 นี้จะยังคงมีผลบังคับ

ฝ่ายขาย

5.ราคา.เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ขาย ราคาสำหรับสินค้าจะเป็นราคาที่กำหนดไว้ในรายการราคาของผู้ขายที่เผยแพร่ในวันที่ส่งมอบ/ถือว่าส่งมอบ และราคาสำหรับบริการจะเป็นไปตามเวลาและวัสดุที่คำนวณตามของผู้ขาย อัตราค่าธรรมเนียมรายวันมาตรฐานราคานี้จะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าใช้จ่าย/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ การขนถ่าย การขนส่งและการประกันภัย ซึ่งผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดผู้ขายขอสงวนสิทธิ์โดยการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเมื่อใดก็ได้ก่อนส่งมอบในการเพิ่มราคาสินค้า/บริการเพื่อสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนไปยังผู้ขายเนื่องจากปัจจัยใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย (เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ , การควบคุมสกุลเงิน, การเปลี่ยนแปลงหน้าที่, การเพิ่มขึ้นของค่าแรง, วัสดุหรือต้นทุนการผลิตอื่น ๆ ), การเปลี่ยนแปลงวันที่ส่งมอบ, ปริมาณหรือข้อกำหนดของสินค้าที่ผู้ซื้อร้องขอ หรือความล่าช้าใดๆ ที่เกิดจากคำสั่งของผู้ซื้อ หรือความล้มเหลวของผู้ซื้อในการให้ข้อมูล/คำแนะนำที่เพียงพอแก่ผู้ขาย

6. การชำระเงินเว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ขาย การชำระค่าสินค้า/บริการจะต้องชำระเป็นปอนด์สเตอร์ลิงตามเงื่อนไขต่อไปนี้: 30% สำหรับการสั่งซื้อ;60% ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนส่งมอบ / ประสิทธิภาพ;และยอดเงินคงเหลือ 10% ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ส่งมอบ/ผลงานเวลาสำหรับการชำระเงินจะเป็นสาระสำคัญการชำระเงินจะไม่ถือว่าได้รับจนกว่าผู้ขายจะได้รับเงินเคลียร์ราคาซื้อทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามความเหมาะสม) จะต้องชำระตามที่กล่าวมา โดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบริการเสริมหรือที่เกี่ยวข้องนั้นยังคงค้างอยู่โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น การชำระเงินทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระทันทีเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงผู้ซื้อจะต้องชำระเงินทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระเต็มจำนวนโดยไม่มีการหัก ไม่ว่าจะด้วยวิธีหักกลบลบหนี้ การเรียกร้องแย้ง ส่วนลด การลดหย่อน หรืออย่างอื่นหากผู้ซื้อไม่ชำระเงินให้กับผู้ขายที่ถึงกำหนดชำระ ผู้ขายมีสิทธิที่จะ

(i) คิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินดังกล่าวนับจากวันที่ครบกำหนดชำระเงินในอัตรารายเดือนทบต้นเท่ากับ 3% จนกว่าจะชำระเงิน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการตัดสินใด ๆ [ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องดอกเบี้ย];

(ii) ระงับการให้บริการหรือการจัดหาสินค้าและ/หรือ

(iii) ยกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

7. การรับประกันผู้ขายจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้บริการตามเนื้อหาทั้งหมดพร้อมกับใบเสนอราคาผู้ขายรับประกันว่าเป็นเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ส่งมอบ สินค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาผู้ขายไม่ต้องรับผิดสำหรับการละเมิดการรับประกันสินค้า เว้นแต่:

(i) ผู้ซื้อแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องแก่ผู้ขาย และหากข้อบกพร่องนั้นเป็นผลมาจากความเสียหายระหว่างการขนส่งไปยังผู้ขนส่ง ภายใน 10 วันนับจากเวลาที่ผู้ซื้อค้นพบหรือควรจะค้นพบข้อบกพร่องนั้นและ

(ii) ผู้ขายจะได้รับโอกาสตามสมควรหลังจากได้รับหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบสินค้าดังกล่าว และผู้ซื้อ (หากผู้ขายขอให้ดำเนินการดังกล่าว) ส่งคืนสินค้าดังกล่าวไปยังสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ขายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อและ

(iii) ผู้ซื้อให้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ถูกกล่าวหาแก่ผู้ขาย

ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดการรับประกันหาก:

(i) ผู้ซื้อใช้สินค้าดังกล่าวต่อไปหลังจากที่ได้แจ้งให้ทราบหรือ

(ii) ข้อบกพร่องเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ขายเกี่ยวกับการจัดเก็บ การติดตั้ง การว่าจ้าง การใช้หรือการบำรุงรักษาสินค้า หรือ (หากไม่มี) แนวปฏิบัติทางการค้าที่ดีหรือ

(iii) ผู้ซื้อแก้ไขหรือซ่อมแซมสินค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขายหรือ

(iv) ข้อบกพร่องเป็นผลมาจากการสึกหรอที่เหมาะสมหากสินค้า/บริการไม่สอดคล้องกับการรับประกัน ผู้ขายสามารถเลือกซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว (หรือส่วนที่บกพร่อง) หรือดำเนินการบริการใหม่หรือคืนเงินราคาสินค้า/บริการดังกล่าวตามอัตราตามสัญญาตามเงื่อนไข หากผู้ขายร้องขอ ผู้ซื้อจะต้องคืนสินค้าหรือส่วนหนึ่งของสินค้าดังกล่าวซึ่งมีข้อบกพร่องให้แก่ผู้ขายโดยค่าใช้จ่ายของผู้ขายในกรณีที่ไม่พบข้อบกพร่อง ผู้ซื้อจะต้องคืนเงินให้ผู้ขายสำหรับค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบข้อบกพร่องที่ถูกกล่าวหาหากผู้ขายปฏิบัติตามเงื่อนไขใน 2 ประโยคก่อนหน้า ผู้ขายจะไม่มีความรับผิดเพิ่มเติมสำหรับการละเมิดการรับประกันในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้า/บริการดังกล่าว

8. การจำกัดความรับผิดบทบัญญัติต่อไปนี้กำหนดความรับผิดทางการเงินทั้งหมดของผู้ขาย (รวมถึงความรับผิดใด ๆ สำหรับการกระทำ/การละเว้นของพนักงาน ตัวแทน และผู้รับเหมาช่วง) ต่อผู้ซื้อในส่วนที่เกี่ยวกับ:

(i) การละเมิดสัญญา;

(ii) การใช้งานใดๆ ที่ทำหรือขายต่อโดยผู้ซื้อสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่รวมสินค้า;

(iii) การให้บริการ;

(iv) การใช้หรือการประยุกต์ใช้ข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเอกสารของผู้ขาย;และ

(v) การเป็นตัวแทน คำแถลง หรือการกระทำหรือการละเว้นที่ละเมิด ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญา

การรับประกัน เงื่อนไข และข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดโดยนัยโดยกฎหมายหรือกฎหมายทั่วไป (ยกเว้นเงื่อนไขโดยนัยโดยกฎหมายสัญญาของสาธารณรัฐประชาชนจีน) ได้รับการยกเว้นจากสัญญาตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขเหล่านี้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ขาย:

(i) สำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขาย;หรือ

(ii) สำหรับเรื่องใดๆ ที่ผิดกฎหมายสำหรับผู้ขายที่จะละเว้นหรือพยายามที่จะยกเว้นความรับผิด;หรือ

(iii) สำหรับการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงโดยฉ้อฉล

ตามที่กล่าวมา ความรับผิดทั้งหมดของผู้ขายในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย) การสื่อให้เข้าใจผิด การชดใช้ค่าเสียหาย หรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการหรือการพิจารณาการปฏิบัติตามสัญญาจะถูกจำกัดอยู่ที่ราคาสัญญาและผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อผู้ซื้อสำหรับการสูญเสียกำไร การสูญเสียธุรกิจ หรือค่าความนิยมลดลงในแต่ละกรณี ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือการเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ สัญญา

9. เหตุสุดวิสัยผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันที่ส่งมอบหรือยกเลิกสัญญาหรือลดปริมาณของสินค้า/บริการที่สั่งซื้อโดยผู้ซื้อ (โดยไม่ต้องรับผิดต่อผู้ซื้อ) หากมีการป้องกันหรือล่าช้าในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากสถานการณ์ อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำของพระเจ้า การเวนคืน การริบหรือเรียกร้องสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ การดำเนินการของรัฐบาล คำสั่งหรือคำขอ สงครามหรือเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ การก่อการร้าย การประท้วง การจลาจล ความวุ่นวายทางแพ่ง ไฟไหม้ การระเบิด อุทกภัย ความแปรปรวน เลวร้ายหรือสภาพอากาศสุดขั้ว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพายุ พายุเฮอริเคน ทอร์นาโด หรือฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติ โรคระบาด การล็อกเอาต์ การนัดหยุดงาน หรือข้อพิพาทแรงงานอื่นๆ (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับแรงงานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ก็ตาม) หรือ การจำกัดหรือความล่าช้าที่ส่งผลต่อผู้ให้บริการหรือการไร้ความสามารถหรือความล่าช้าในการจัดหาวัสดุ แรงงาน เชื้อเพลิง สาธารณูปโภค ชิ้นส่วนหรือเครื่องจักรที่เพียงพอหรือเหมาะสม การไม่ได้รับเหาใด ๆ ที่เพียงพอหรือเหมาะสมnse การอนุญาตหรืออำนาจ กฎระเบียบการนำเข้าหรือส่งออก ข้อจำกัด หรือการคว่ำบาตร

10. ทรัพย์สินทางปัญญา.สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในผลิตภัณฑ์/วัสดุที่ผู้ขายพัฒนาขึ้นโดยอิสระหรือกับผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับบริการจะเป็นของผู้ขาย

11. ทั่วไป.สิทธิหรือการเยียวยาของผู้ขายแต่ละรายภายใต้สัญญานี้ไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดของผู้ขายไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สัญญาหรือไม่ก็ตามหากศาลใด ๆ พบว่าบทบัญญัติใด ๆ ของสัญญาหรือหน่วยงานที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดหรือบางส่วนผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ เป็นโมฆะ เป็นโมฆะไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่มีเหตุผลดังกล่าวจะเป็นไปตามขอบเขตของความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ความไม่สมบูรณ์ ความเป็นโมฆะ โมฆะ การไม่สามารถบังคับใช้หรือความไร้เหตุผลดังกล่าวได้ ถือว่าแยกส่วนได้และข้อกำหนดที่เหลือของสัญญาและส่วนที่เหลือของข้อกำหนดดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ความล้มเหลวหรือความล่าช้าของผู้ขายในการบังคับใช้หรือบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญาจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ใด ๆ ของข้อตกลงดังกล่าวผู้ขายสามารถมอบหมายสัญญาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาได้ แต่ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์มอบหมายสัญญาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ขายการสละสิทธิ์ใดๆ ของผู้ขายสำหรับการละเมิดหรือการผิดสัญญาใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดใดๆ ของสัญญาโดยผู้ซื้อจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของการละเมิดหรือการผิดนัดใดๆ ที่ตามมา และจะไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นๆ ของสัญญาคู่สัญญาในสัญญาไม่ได้ตั้งใจให้เงื่อนไขใดๆ ของสัญญามีผลบังคับใช้โดยอาศัยอำนาจตามสัญญา (สิทธิของบุคคลที่สาม) กฎหมายสัญญาของสาธารณรัฐประชาชนจีน 2010 โดยบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่คู่สัญญาการก่อตัว การมีอยู่ การสร้าง ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และทุกแง่มุมของสัญญาจะอยู่ภายใต้กฎหมายของจีน และคู่กรณีจะต้องอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลจีน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการซื้อสินค้าและบริการ

1. การบังคับใช้เงื่อนไขเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับกับคำสั่งซื้อใดๆ ที่ผู้ซื้อสั่งซื้อ (“คำสั่งซื้อ”) สำหรับการจัดหาสินค้า (“สินค้า”) และ/หรือข้อกำหนดของบริการ (“บริการ”) และพร้อมกับข้อกำหนดในหน้าคำสั่งซื้อคือ เฉพาะข้อกำหนดที่ควบคุมความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการเงื่อนไขทางเลือกในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบตอบรับ หรือเอกสารอื่น ๆ ของผู้ขายจะถือเป็นโมฆะและไม่มีผลการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดของคำสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลผูกพันกับผู้ซื้อ เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ซื้อ

2. ซื้อคำสั่งซื้อถือเป็นข้อเสนอโดยผู้ซื้อเพื่อซื้อสินค้าและ/หรือบริการที่ระบุในนั้นผู้ซื้อสามารถถอนข้อเสนอดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้ผู้ขายทราบผู้ขายจะต้องยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในคำสั่งดังกล่าวโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ซื้อหากผู้ขายไม่ยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อโดยไม่มีเงื่อนไขภายในระยะเวลาดังกล่าว คำสั่งซื้อดังกล่าวจะถือเป็นอันสิ้นสุดและกำหนดทุกประการการยอมรับของผู้ขาย การยอมรับการชำระเงิน หรือการเริ่มดำเนินการถือเป็นการยอมรับคำสั่งซื้ออย่างไม่มีเงื่อนไข

3. เอกสารใบแจ้งหนี้และใบแจ้งยอดจากผู้ขายจะต้องระบุอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จำนวนเงินที่เรียกเก็บ และหมายเลขทะเบียนของผู้ขายแยกต่างหากผู้ขายจะต้องจัดทำบันทึกคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า โดยระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ ลักษณะและปริมาณของสินค้า และวิธีและเวลาที่สินค้าถูกจัดส่งการฝากขายของสินค้าไปยังผู้ซื้อทั้งหมดจะรวมถึงใบบรรจุภัณฑ์ และ "หนังสือรับรองความสอดคล้อง" ตามความเหมาะสม โดยแต่ละรายการจะแสดงหมายเลขคำสั่งซื้อ ลักษณะและปริมาณของสินค้า (รวมถึงหมายเลขชิ้นส่วน)

4. ทรัพย์สินของผู้ซื้อรูปแบบ แม่พิมพ์ แม่พิมพ์ เครื่องมือ ภาพวาด โมเดล วัสดุ และรายการอื่น ๆ ทั้งหมดที่ผู้ซื้อจัดหาให้กับผู้ขายเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ซื้อ และผู้ขายจะต้องตกอยู่ในความเสี่ยงจนกว่าจะส่งคืนผู้ซื้อผู้ขายจะต้องไม่ลบทรัพย์สินของผู้ซื้อออกจากอารักขาของผู้ขาย และไม่อนุญาตให้ใช้ (นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ) ยึดหรืออายัด

5. การส่งมอบเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตามคำสั่งผู้ขายจะต้องส่งมอบสินค้าไปยังและ/หรือดำเนินการบริการ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อในหรือก่อนวันที่ส่งมอบที่แสดงในคำสั่งซื้อ หรือหากไม่ได้ระบุวันที่ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบได้ภายในวันที่ตกลงกัน ผู้ขายจะต้องจัดเตรียมการส่งมอบพิเศษดังกล่าวตามที่ผู้ซื้อกำหนด โดยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย และการจัดการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ซื้อภายใต้คำสั่งซื้อผู้ซื้ออาจขอเลื่อนการส่งมอบสินค้าและ/หรือการให้บริการ ในกรณีนี้ ผู้ขายจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บที่ปลอดภัยที่จำเป็นซึ่งผู้ขายต้องรับความเสี่ยง

6. ราคาและการชำระเงินราคาของสินค้า/บริการจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งผู้ซื้อจะต้องชำระตามใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม) และรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับบรรจุภัณฑ์ การบรรจุ การขนส่ง การประกันภัย ภาษีอากรหรือภาษีอากร (นอกเหนือจากภาษีมูลค่าเพิ่ม)ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าสินค้า/บริการที่จัดส่งภายใน 60 วันหลังจากได้รับใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้องจากผู้ขาย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อ โดยที่สินค้า/บริการได้รับการส่งมอบและผู้ซื้อยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขแม้ว่าผู้ซื้อจะชำระเงินแล้ว ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่ได้ส่งมอบสินค้า/บริการแก่ผู้ซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว หากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งซื้อทุกประการ และ ในกรณีดังกล่าว ผู้ขายจะต้องคืนเงินทั้งหมดที่จ่ายโดยหรือในนามของผู้ซื้อในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้า/บริการดังกล่าว และรวบรวมสินค้าที่ถูกปฏิเสธ

7. การผ่านความเสี่ยง/หัวข้อโดยไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ซื้อในการปฏิเสธสินค้า กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะส่งต่อไปยังผู้ซื้อเมื่อส่งมอบความเสี่ยงในสินค้าจะส่งผ่านไปยังผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อยอมรับเท่านั้นหากสินค้าถูกปฏิเสธโดยผู้ซื้อหลังจากชำระเงินแล้ว กรรมสิทธิ์ในสินค้าดังกล่าวจะเปลี่ยนกลับเป็นผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับสินค้าดังกล่าวเท่านั้น

8. การทดสอบและการตรวจสอบผู้ซื้อสงวนสิทธิ์ในการทดสอบ/ตรวจสอบสินค้า/บริการก่อนหรือเมื่อได้รับสินค้าก่อนส่งมอบสินค้า/บริการ ผู้ขายจะต้องดำเนินการและบันทึกการทดสอบ/การตรวจสอบดังกล่าวตามที่ผู้ซื้ออาจต้องการ และจัดหาสำเนาบันทึกทั้งหมดที่นำมานั้นให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำกัดผลกระทบของประโยคก่อนหน้า หากใช้มาตรฐานอังกฤษหรือมาตรฐานสากลกับสินค้า/บริการ ผู้ขายจะต้องทดสอบ/ตรวจสอบสินค้า/บริการที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัด

9. การรับเหมาช่วง/การมอบหมายผู้ขายต้องไม่ทำสัญญาช่วงหรือมอบหมายส่วนใดส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อนี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อก่อนผู้ซื้ออาจมอบหมายผลประโยชน์และภาระผูกพันภายใต้คำสั่งนี้ให้กับบุคคลใดก็ได้

ซื้อ

10. การรับประกันเงื่อนไข การรับประกัน และการดำเนินการทั้งหมดในส่วนของผู้ขาย และสิทธิ์และการเยียวยาทั้งหมดของผู้ซื้อ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป จะใช้บังคับกับคำสั่งซื้อ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ และความสามารถในการซื้อขายบนพื้นฐานที่ผู้ขาย มีประกาศอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่ผู้ซื้อต้องการสินค้า/บริการสินค้าจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนด/คำชี้แจงที่จัดทำโดยผู้ขาย และหลักปฏิบัติ แนวทาง มาตรฐาน และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมการค้าหรือหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงมาตรฐานอังกฤษและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมสินค้าจะต้องใช้วัสดุที่ดีและมีคุณภาพและมีฝีมือระดับเฟิร์สคลาส ปราศจากข้อบกพร่องทั้งหมดบริการจะต้องจัดหาทักษะและความเอาใจใส่ที่เหมาะสมทั้งหมด และบนพื้นฐานที่ผู้ขายถือตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านของการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อผู้ขายรับประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่ามีสิทธิที่จะส่งชื่อในสินค้า และสินค้านั้นปราศจากค่าใช้จ่าย ภาระผูกพัน ภาระผูกพัน หรือสิทธิ์อื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สามการรับประกันของผู้ขายจะใช้เวลา 18 เดือนนับจากการส่งมอบสินค้าหรือการให้บริการ

11. การชดใช้ค่าเสียหายผู้ขายจะต้องปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ซื้อจากการสูญเสีย การเรียกร้อง และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าทนายความ) ที่เกิดขึ้นจาก:

(ก) การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากผู้ขาย ตัวแทน คนใช้ หรือพนักงาน หรือโดยสินค้าและ/หรือบริการและ

(b) การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ นอกเหนือจากที่การละเมิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการออกแบบที่ผู้ซื้อมอบให้แต่เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่เกิดการสูญหาย/การเรียกร้อง/ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ (b) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและทางเลือกของผู้ซื้อในการทำให้สินค้าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ แทนที่สินค้าเหล่านั้นด้วยสินค้าที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่เข้ากันได้ หรือคืนเงินเต็มจำนวนตามจำนวนเงินที่ชำระโดย ผู้ซื้อในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าที่ละเมิด

12. การสิ้นสุดโดยปราศจากอคติต่อสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่อาจได้รับ ผู้ซื้ออาจยุติคำสั่งซื้อโดยมีผลทันทีโดยไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในกรณีต่อไปนี้: (ก) ผู้ขายทำข้อตกลงโดยสมัครใจกับเจ้าหนี้ของตนหรืออยู่ภายใต้บังคับ คำสั่งทางปกครอง ล้มละลาย เข้าสู่การชำระบัญชี (นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการควบรวมกิจการหรือการสร้างใหม่)(b) encumbrancer เข้าครอบครองหรือได้รับการแต่งตั้งสำหรับสินทรัพย์หรือการดำเนินการของผู้ขายทั้งหมดหรือบางส่วน;(c) ผู้ขายกระทำการละเมิดภาระผูกพันภายใต้คำสั่งซื้อและไม่แก้ไขการละเมิดดังกล่าว (ที่แก้ไขได้) ภายในยี่สิบแปด (28) วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อที่ต้องการการเยียวยา(ง) ผู้ขายยุติหรือขู่ว่าจะเลิกประกอบธุรกิจหรือล้มละลายหรือ (จ) ผู้ซื้อเข้าใจอย่างสมเหตุสมผลว่าเหตุการณ์ใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นกำลังจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายและแจ้งให้ผู้ขายทราบตามนั้นนอกจากนี้ ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะยุติคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาสิบ (10) วันแก่ผู้ขาย

13. การรักษาความลับผู้ขายต้องไม่และต้องประกันว่าพนักงาน ตัวแทน และผู้รับเหมาช่วงไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ซื้อแก่บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนด ตัวอย่าง และแบบแปลน ซึ่งอาจเป็นที่ทราบกัน ผู้ขายผ่านการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรืออย่างอื่น เว้นแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจถูกนำมาใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามคำสั่งซื้ออย่างเหมาะสมเมื่อเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ ผู้ขายจะต้องส่งคืนและส่งมอบให้กับผู้ซื้อพร้อมกับรายการดังกล่าวทั้งหมดและสำเนาของสิ่งเดียวกันผู้ขายจะต้องไม่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ซื้อ หรือเปิดเผยการมีอยู่ของคำสั่งซื้อในสื่อประชาสัมพันธ์ใดๆ

14. สัญญาของรัฐบาลหากมีการระบุในหน้าคำสั่งซื้อว่าอยู่ในความช่วยเหลือในสัญญาที่ทำกับผู้ซื้อโดยรัฐบาลของกระทรวงจีน เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในภาคผนวกนี้จะมีผลบังคับใช้กับคำสั่งซื้อในกรณีที่เงื่อนไขใด ๆ ในภาคผนวกขัดแย้งกับเงื่อนไขในที่นี้ ให้ถือเงื่อนไขเดิมก่อนผู้ขายยืนยันว่าราคาที่เรียกเก็บภายใต้คำสั่งซื้อไม่เกินราคาที่เรียกเก็บสำหรับสินค้าที่คล้ายคลึงกันซึ่งจัดส่งโดยผู้ขายภายใต้สัญญาโดยตรงระหว่างกระทรวงของรัฐบาลจีนและผู้ขายการอ้างอิงถึงผู้ซื้อในสัญญาใดๆ ระหว่างผู้ซื้อกับกระทรวงของรัฐบาลจีน ให้ถือว่าเป็นการอ้างอิงถึงผู้ขายตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

15. วัตถุอันตรายผู้ขายจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับสารที่จะอยู่ภายใต้พิธีสารมอนทรีออล ซึ่งอาจอยู่ภายใต้คำสั่งของคำสั่งซื้อผู้ขายต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ซื้อเกี่ยวกับสารดังกล่าวที่จัดหาให้ภายใต้คำสั่งซื้อตามที่ผู้ซื้ออาจต้องการเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามภาระหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว หรือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อทราบถึงสิ่งใดๆ ข้อควรระวังพิเศษที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคคลใดๆ ในการรับและ/หรือการใช้สินค้า

16. กฎหมายคำสั่งนี้อยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษ และทั้งสองฝ่ายจะต้องยื่นคำร้องต่อเขตอำนาจศาลของศาลจีน

17. การรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า;การปฏิบัติตามกฎของแร่ที่ขัดแย้งกัน.ผู้ขายจะต้องจัดเตรียมหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าให้กับผู้ซื้อสำหรับสินค้าแต่ละรายการที่ขายในที่นี้ และใบรับรองดังกล่าวจะต้องระบุกฎแหล่งกำเนิดสินค้าที่ผู้ขายใช้ในการจัดทำการรับรอง

18. ทั่วไป.การสละสิทธิ์โดยผู้ซื้อสำหรับการละเมิดคำสั่งโดยผู้ขายจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์สำหรับการละเมิดที่ตามมาโดยผู้ขายในข้อกำหนดเดียวกันหรือข้อกำหนดอื่นใดหากบทบัญญัติใด ๆ ในที่นี้จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่มีอำนาจว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ความสมบูรณ์ของข้อกำหนดอื่น ๆ จะไม่ได้รับผลกระทบข้อหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่แสดงหรือโดยนัยเพื่อความอยู่รอดการหมดอายุหรือการสิ้นสุดจะยังคงอยู่รวมถึงต่อไปนี้: ข้อ 10, 11 และ 13 คำบอกกล่าวที่ต้องให้บริการในที่นี้ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและอาจส่งด้วยมือ ส่งไปรษณีย์ชั้นหนึ่งหรือส่ง โดยการส่งแฟกซ์ไปยังที่อยู่ของอีกฝ่ายหนึ่งที่ปรากฏในคำสั่งซื้อหรือที่อยู่อื่นใดที่คู่สัญญาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งคราว