พาณิชย์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการขาย

1. การใช้ข้อกำหนดสัญญา (สัญญา) ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อสำหรับการขายสินค้า (สินค้า) และ/หรือบริการ (บริการ) ที่ผู้ขายจัดหาให้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่รวมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงข้อกำหนด/เงื่อนไขใดๆ ที่ ผู้ซื้ออ้างว่าจะใช้ภายใต้ใบสั่งซื้อ การยืนยันการสั่งซื้อ ข้อกำหนด หรือเอกสารอื่นๆ)เงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับการขายทั้งหมดของผู้ขายและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในที่นี้จะไม่มีผล เว้นแต่จะมีการตกลงอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของผู้ขายการสั่งซื้อแต่ละครั้งหรือการยอมรับใบเสนอราคาสำหรับสินค้าหรือบริการโดยผู้ซื้อจะถือว่าเป็นการเสนอโดยผู้ซื้อเพื่อซื้อสินค้าและ/หรือบริการภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ใบเสนอราคาใด ๆ ให้ไว้บนพื้นฐานที่ว่าจะไม่มีสัญญาเกิดขึ้นจนกว่าผู้ขายจะส่งคำสั่งตอบรับคำสั่งซื้อไปยังผู้ซื้อ

2. คำอธิบายปริมาณ/คำอธิบายของสินค้า/บริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในการรับทราบของผู้ขายตัวอย่าง ภาพวาด คำอธิบาย ข้อกำหนด และการโฆษณาทั้งหมดที่ออกโดยผู้ขายในแค็ตตาล็อก/โบรชัวร์หรืออย่างอื่นจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี่ไม่ใช่การขายตามตัวอย่าง

3. การจัดส่ง:เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขาย การส่งมอบสินค้าจะเกิดขึ้น ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ขายจะต้องให้บริการ ณ สถานที่ดังกล่าวซึ่งระบุไว้ในใบเสนอราคาของผู้ขายผู้ซื้อจะต้องรับมอบสินค้าภายใน 10 วันนับจากที่ผู้ขายแจ้งว่าสินค้าพร้อมสำหรับการจัดส่งวันที่ใด ๆ ที่ระบุโดยผู้ขายสำหรับการส่งมอบสินค้าหรือการให้บริการนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าประมาณและเวลาสำหรับการส่งมอบจะไม่ถูกทำให้เป็นสาระสำคัญโดยการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากไม่ได้ระบุวันที่ไว้ การส่งมอบ/การแสดงต้องอยู่ภายในเวลาอันสมควรภายใต้ข้อกำหนดอื่นๆ ในที่นี้ ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทั้งทางตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ (เงื่อนไขทั้งสามรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียทางเศรษฐกิจล้วนๆ การสูญเสียกำไร การสูญเสียธุรกิจ การหมดสิ้นค่าความนิยม และการสูญเสียที่คล้ายคลึงกัน) ต้นทุน ความเสียหาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ (แม้ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขาย) และความล่าช้าจะไม่ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการบอกเลิกหรือยกเลิกสัญญา เว้นแต่ความล่าช้าดังกล่าวจะเกิน 180 วันหากด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ซื้อไม่ยอมรับการส่งมอบสินค้าเมื่อพร้อม หรือผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาเนื่องจากผู้ซื้อไม่ได้ให้คำแนะนำ เอกสาร ใบอนุญาต หรือการอนุญาตที่เหมาะสม:

(i) ความเสี่ยงในสินค้าจะส่งต่อไปยังผู้ซื้อ;

(ii) สินค้าจะถือว่าได้รับการจัดส่งแล้ว;และ

(iii) ผู้ขายอาจจัดเก็บสินค้าไว้จนกว่าจะมีการส่งมอบ โดยที่ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปริมาณของสินค้าที่ฝากขายตามที่บันทึกโดยผู้ขายเมื่อจัดส่งจากสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ขายจะเป็นหลักฐานสรุปของปริมาณที่ผู้ซื้อได้รับเมื่อส่งมอบ เว้นแต่ผู้ซื้อสามารถให้หลักฐานสรุปที่พิสูจน์ได้ว่าตรงกันข้ามผู้ซื้อจะต้องจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขายในเวลาที่เหมาะสมและไม่มีค่าใช้จ่ายตามที่ผู้ขายกำหนดเพื่อให้บริการ โดยแจ้งให้ผู้ขายทราบถึงกฎด้านสุขภาพ/ความปลอดภัยและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั้งหมดผู้ซื้อจะต้องได้รับและรักษาใบอนุญาต/ความยินยอมทั้งหมด และปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการหากการให้บริการของผู้ขายถูกขัดขวาง/ล่าช้าโดยการกระทำ/ละเว้นใดๆ ของผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยผู้ขาย

4. ความเสี่ยง/ชื่อเรื่อง.สินค้าอยู่ในความเสี่ยงของผู้ซื้อตั้งแต่การส่งมอบสิทธิในการครอบครองสินค้าของผู้ซื้อจะสิ้นสุดลงทันทีหาก:

(i) ผู้ซื้อมีคำสั่งให้ล้มละลายหรือทำข้อตกลงหรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ หรือใช้ประโยชน์จากบทบัญญัติทางกฎหมายใด ๆ ในช่วงเวลาที่ใช้บังคับเพื่อบรรเทาลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือ (เป็นองค์กร) เรียกประชุมเจ้าหนี้ (ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ) หรือเข้าสู่การชำระบัญชี (ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือภาคบังคับ) ยกเว้นการชำระบัญชีโดยสมัครใจของตัวทำละลายเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูหรือควบรวมกิจการเท่านั้น หรือมีผู้รับและ/หรือผู้จัดการ ผู้ดูแล หรือผู้รับบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากการดำเนินการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการดำเนินการ หรือมีการยื่นเอกสารต่อศาลเพื่อแต่งตั้งผู้ดูแลระบบของผู้ซื้อหรือคำบอกกล่าวแสดงเจตจำนงในการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบนั้นมอบให้โดยผู้ซื้อหรือกรรมการของผู้ซื้อหรือโดยผู้ถือค่าธรรมเนียมลอยตัวที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด (ตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการล้มละลายขององค์กร พ.ศ. 2549) หรือมีการลงมติหรือยื่นคำร้องต่อศาลใดๆ เพื่อขอให้เลิกสัญญากับผู้ซื้อหรือเพื่อออกคำสั่งทางปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ซื้อ หรือการดำเนินคดีใดๆ กำลังเริ่มต้นขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการล้มละลายของผู้ซื้อ;หรือ

(ii) ผู้ซื้อต้องทนทุกข์หรือยอมให้มีการดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรืออย่างเท่าเทียมกัน ที่จะเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตนหรือได้มาต่อทรัพย์สินของตน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้สัญญาหรือสัญญาอื่น ๆ ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ หรือเป็น ไม่สามารถชำระหนี้ตามความหมายของกฎหมายแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการล้มละลายขององค์กร พ.ศ. 2549 หรือผู้ซื้อหยุดทำการค้าหรือ

(iii) ผู้ซื้อมีภาระผูกพันหรือเรียกเก็บค่าสินค้าใดๆ ในทางใดทางหนึ่งผู้ขายมีสิทธิเรียกชำระค่าสินค้าคืนได้ แม้ว่าผู้ขายจะไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าใดๆ ก็ตามในขณะที่การชำระเงินค่าสินค้ายังคงค้างอยู่ ผู้ขายอาจต้องส่งคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้รับการส่งคืนในเวลาที่เหมาะสม ผู้ซื้อให้ใบอนุญาตที่เพิกถอนไม่ได้แก่ผู้ขายเมื่อใดก็ได้เพื่อเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ที่สินค้าอยู่หรืออาจถูกจัดเก็บเพื่อตรวจสอบ หรือเมื่อสิทธิในการครอบครองของผู้ซื้อสิ้นสุดลง เพื่อกู้คืน และตัดสินค้าเมื่อติดหรือเชื่อมต่อกับสินค้าอื่นโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นการส่งคืนหรือการกู้คืนดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนต่อภาระผูกพันต่อเนื่องของผู้ซื้อในการซื้อสินค้าตามสัญญาในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถระบุได้ว่าสินค้าใดเป็นสินค้าที่สิทธิในการครอบครองของผู้ซื้อสิ้นสุดลงหรือไม่ ให้ถือว่าผู้ซื้อได้ขายสินค้าประเภทที่ขายโดยผู้ขายให้แก่ผู้ซื้อตามลำดับที่มีการออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ซื้อ .ในการยกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม สิทธิ์ของผู้ขาย (แต่ไม่ใช่ของผู้ซื้อ) ที่มีอยู่ในส่วนที่ 4 นี้จะยังคงมีผลใช้บังคับ

ฝ่ายขาย

5.ราคา.เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ขาย ราคาสำหรับสินค้าจะเป็นราคาที่กำหนดไว้ในรายการราคาของผู้ขายที่เผยแพร่ ณ วันที่ส่งมอบ/ถือว่าส่งมอบ และราคาสำหรับบริการจะเป็นไปตามเวลาและวัสดุที่คำนวณตามเกณฑ์ของผู้ขาย อัตราค่าธรรมเนียมรายวันมาตรฐานราคานี้จะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และต้นทุน/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ การขนถ่าย การขนถ่าย การขนส่ง และการประกันภัย ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระผู้ขายสงวนสิทธิ์โดยการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบก่อนส่งมอบเมื่อใดก็ได้ ในการเพิ่มราคาของสินค้า/บริการเพื่อสะท้อนถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ขายเนื่องจากปัจจัยใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย (เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ , การควบคุมสกุลเงิน, การเปลี่ยนแปลงหน้าที่, การเพิ่มขึ้นอย่างมากของต้นทุนแรงงาน, วัสดุหรือต้นทุนการผลิตอื่นๆ), การเปลี่ยนแปลงในวันที่ส่งมอบ, ปริมาณหรือข้อกำหนดของสินค้าที่ผู้ซื้อร้องขอ หรือความล่าช้าใดๆ ที่เกิดจากคำแนะนำของผู้ซื้อ หรือความล้มเหลวของผู้ซื้อในการให้ข้อมูล/คำแนะนำที่เพียงพอแก่ผู้ขาย

6. การชำระเงินเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ขาย การชำระราคาสำหรับสินค้า/บริการจะต้องชำระเป็นปอนด์สเตอร์ลิงดังต่อไปนี้: 30% พร้อมคำสั่งซื้อ;60% ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนส่งมอบ/ปฏิบัติงาน;และยอดคงเหลือ 10% ภายใน 30 วันนับจากวันที่จัดส่ง/ดำเนินการเวลาชำระเป็นสาระสำคัญจะถือว่าไม่ได้รับเงินจนกว่าผู้ขายจะได้รับเงินเคลียร์ราคาซื้อทั้งหมด (รวม VAT ตามความเหมาะสม) จะต้องชำระตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยไม่คำนึงว่าบริการเสริมหรือบริการที่เกี่ยวข้องยังคงค้างอยู่การชำระเงินทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระทันทีเมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้ซื้อจะต้องชำระเงินทั้งหมดเต็มจำนวนโดยไม่มีการหักเงิน ไม่ว่าจะเป็นการหักกลบลบหนี้ การเรียกร้องแย้ง ส่วนลด การลดหย่อนหรืออื่นๆหากผู้ซื้อไม่ชำระเงินจำนวนใด ๆ แก่ผู้ขาย ผู้ขายจะมีสิทธิ

(i) คิดดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินดังกล่าวนับจากวันครบกำหนดชำระเงินในอัตราทบต้นต่อเดือนที่เท่ากับ 3% จนกว่าจะมีการชำระเงิน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการตัดสินใดๆ [ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องดอกเบี้ย];

(ii) ระงับการให้บริการหรือการจัดหาสินค้าและ/หรือ

(iii) ยุติสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. การรับประกันผู้ขายจะใช้ความพยายามตามสมควรในการให้บริการตามเนื้อหาทั้งหมดที่มีใบเสนอราคาผู้ขายรับประกันว่าเป็นเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ส่งมอบ สินค้าจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดการรับประกันสินค้า เว้นแต่:

(i) ผู้ซื้อแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อบกพร่องแก่ผู้ขาย และหากข้อบกพร่องเป็นผลมาจากความเสียหายระหว่างการขนส่งไปยังผู้ขนส่ง ภายใน 10 วันนับจากเวลาที่ผู้ซื้อค้นพบหรือควรจะค้นพบข้อบกพร่องนั้นและ

(ii) ผู้ขายได้รับโอกาสที่เหมาะสมหลังจากได้รับแจ้งให้ตรวจสอบสินค้าดังกล่าว และผู้ซื้อ (หากผู้ขายขอให้ทำเช่นนั้น) ส่งคืนสินค้าดังกล่าวไปยังสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ขายโดยผู้ซื้อเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและ

(iii) ผู้ซื้อแจ้งรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ถูกกล่าวหาแก่ผู้ขาย

ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดการรับประกันหาก:

(i) ผู้ซื้อใช้สินค้าดังกล่าวต่อไปหลังจากแจ้งให้ทราบ;หรือ

(ii) ข้อบกพร่องเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรของผู้ขายเกี่ยวกับการจัดเก็บ การติดตั้ง การทดสอบการใช้งาน การใช้งาน หรือการบำรุงรักษาสินค้า หรือ (หากไม่มี) หลักปฏิบัติทางการค้าที่ดี;หรือ

(iii) ผู้ซื้อดัดแปลงหรือซ่อมแซมสินค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขายหรือ

(iv) ข้อบกพร่องเป็นผลมาจากการสึกหรอตามปกติหากสินค้า/บริการไม่เป็นไปตามการรับประกัน ผู้ขายจะต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว (หรือชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่อง) หรือดำเนินการบริการใหม่หรือคืนเงินตามราคาของสินค้า/บริการดังกล่าวตามอัตราตามสัญญาที่มีเงื่อนไขว่า หากผู้ขายร้องขอ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ขายในการส่งคืนสินค้าหรือส่วนหนึ่งของสินค้าดังกล่าวที่มีข้อบกพร่องให้กับผู้ขายในกรณีที่ไม่พบข้อบกพร่อง ผู้ซื้อจะต้องคืนเงินให้ผู้ขายสำหรับค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบข้อบกพร่องที่ถูกกล่าวหาหากผู้ขายปฏิบัติตามเงื่อนไขใน 2 ประโยคก่อนหน้านี้ ผู้ขายจะไม่มีความรับผิดอีกต่อไปสำหรับการละเมิดการรับประกันในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้า/บริการดังกล่าว

8. ข้อจำกัดความรับผิดบทบัญญัติต่อไปนี้กำหนดความรับผิดทางการเงินทั้งหมดของผู้ขาย (รวมถึงความรับผิดใดๆ สำหรับการกระทำ/การละเว้นของพนักงาน ตัวแทน และผู้รับเหมาช่วง) ต่อผู้ซื้อในส่วนที่เกี่ยวกับ:

(i) การละเมิดสัญญา;

(ii) การใช้งานใด ๆ ที่ทำขึ้นหรือขายต่อโดยผู้ซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่รวมสินค้าไว้ด้วยกัน;

(iii) การให้บริการ;

(iv) การใช้หรือการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเอกสารของผู้ขาย;และ

(v) การเป็นตัวแทน แถลงการณ์ หรือการกระทำ/ละเว้นการละเมิดใดๆ รวมถึงความประมาทเลินเล่อที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญา

การรับประกัน เงื่อนไข และข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุโดยกฎหมายหรือกฎหมายทั่วไป (ยกเว้นเงื่อนไขที่บอกเป็นนัยโดยกฎหมายสัญญาของสาธารณรัฐประชาชนจีน) จะไม่รวมอยู่ในสัญญาตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่เป็นข้อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ขาย:

(i) สำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขาย;หรือ

(ii) สำหรับเรื่องใดๆ ที่ผิดกฎหมายสำหรับผู้ขายที่จะยกเว้นหรือพยายามยกเว้นความรับผิดของตน;หรือ

(iii) สำหรับการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงโดยฉ้อฉล

ความรับผิดทั้งหมดของผู้ขายในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย) การแถลงข้อความอันเป็นเท็จ การชดใช้ค่าเสียหายหรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติตามสัญญาจะจำกัดอยู่ที่ราคาตามสัญญาและผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อผู้ซื้อสำหรับการสูญเสียกำไร การสูญเสียธุรกิจ หรือค่าความนิยมที่ลดลงในแต่ละกรณี ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือการเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ สัญญา

9. เหตุสุดวิสัยผู้ขายสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนวันที่ส่งมอบหรือยกเลิกสัญญาหรือลดปริมาณการสั่งซื้อสินค้า/บริการโดยผู้ซื้อ (โดยไม่ต้องรับผิดต่อผู้ซื้อ) หากถูกขัดขวางหรือล่าช้าในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากสถานการณ์ อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำของพระเจ้า การเวนคืน การยึดหรือการเรียกร้องสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ การดำเนินการของรัฐบาล คำสั่งหรือการร้องขอ สงครามหรือเหตุฉุกเฉินระดับชาติ การก่อการร้าย การประท้วง การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง อัคคีภัย การระเบิด น้ำท่วม แปรปรวน สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือรุนแรง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพายุ เฮอริเคน ทอร์นาโดหรือฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติ โรคระบาด การปิดงาน การนัดหยุดงาน หรือข้อพิพาทแรงงานอื่น ๆ (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับแรงงานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ก็ตาม) หรือ การยับยั้งหรือความล่าช้าที่ส่งผลกระทบต่อผู้ขนส่งหรือการไม่สามารถหรือความล่าช้าในการได้รับวัสดุ แรงงาน เชื้อเพลิง สาธารณูปโภค ชิ้นส่วนหรือเครื่องจักรที่เพียงพอหรือเหมาะสม การไม่ได้รับใบอนุญาต ใบอนุญาตหรืออำนาจ ระเบียบการนำเข้าหรือส่งออก ข้อจำกัด หรือการคว่ำบาตร

10. ทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในผลิตภัณฑ์/วัสดุที่พัฒนาโดยผู้ขาย โดยอิสระหรือร่วมกับผู้ซื้อ ที่เกี่ยวข้องกับบริการจะเป็นของผู้ขาย

11. ทั่วไปสิทธิ์หรือการเยียวยาแต่ละอย่างของผู้ขายภายใต้สัญญาจะไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่นใดของผู้ขายไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สัญญาหรือไม่ก็ตามหากพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญาโดยศาลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ เป็นโมฆะ ใช้บังคับไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผล ให้ใช้บังคับได้ไม่เกินขอบเขตของความผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ เป็นโมฆะ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ถือว่าแยกส่วนได้และบทบัญญัติที่เหลือของสัญญาและส่วนที่เหลือของบทบัญญัติดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ความล้มเหลวหรือความล่าช้าของผู้ขายในการบังคับใช้หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของสัญญาเพียงบางส่วนจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ใดๆ ของผู้ขายตามนั้นผู้ขายอาจมอบหมายสัญญาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญา แต่ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์มอบหมายสัญญาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ขายการสละสิทธิ์โดยผู้ขายในการละเมิดหรือการผิดนัดใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดใดๆ ของสัญญาโดยผู้ซื้อจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการละเมิดหรือการผิดสัญญาในภายหลัง และจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดอื่นๆ ของสัญญาแต่อย่างใดคู่สัญญาในสัญญาไม่ได้ตั้งใจว่าข้อกำหนดใดๆ ของสัญญาจะถูกบังคับใช้โดยอาศัยอำนาจตามสัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) กฎหมายสัญญาของสาธารณรัฐประชาชนจีนปี 2010 โดยบุคคลใดๆ ที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาการก่อตัว การมีอยู่ การก่อสร้าง ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และทุกแง่มุมของสัญญาจะอยู่ภายใต้กฎหมายของจีน และฝ่ายต่างๆ จะต้องอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลพิเศษของศาลจีน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการซื้อสินค้าและบริการ

1. การบังคับใช้เงื่อนไขเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับกับคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ผู้ซื้อทำ (“คำสั่งซื้อ”) สำหรับการจัดหาสินค้า (“สินค้า”) และ/หรือการให้บริการ (“บริการ”) และพร้อมกับข้อกำหนดในหน้าคำสั่งซื้อ คือ เฉพาะข้อกำหนดที่ควบคุมความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการเงื่อนไขทางเลือกในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบตอบรับ หรือเอกสารอื่นๆ ของผู้ขายจะถือเป็นโมฆะและไม่มีผลใดๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดในการสั่งซื้อ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะผูกพันกับผู้ซื้อ เว้นแต่จะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ซื้อ

2. ซื้อคำสั่งซื้อถือเป็นข้อเสนอของผู้ซื้อในการซื้อสินค้าและ/หรือบริการที่ระบุไว้ในนั้นผู้ซื้ออาจถอนข้อเสนอดังกล่าวเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้ผู้ขายทราบผู้ขายจะยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ซื้อหากผู้ขายไม่ยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้ออย่างไม่มีเงื่อนไขภายในระยะเวลาดังกล่าว คำสั่งนั้นจะสิ้นสุดลงและกำหนดทุกประการการรับทราบของผู้ขาย การยอมรับการชำระเงินหรือการเริ่มดำเนินการจะถือเป็นการยอมรับคำสั่งซื้ออย่างไม่มีเงื่อนไข

3. เอกสารใบแจ้งหนี้และใบแจ้งยอดจากผู้ขายจะระบุอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จำนวนเงินที่เรียกเก็บ และหมายเลขทะเบียนของผู้ขายแยกกันผู้ขายจะต้องจัดทำบันทึกคำแนะนำพร้อมกับสินค้า โดยระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ ลักษณะและปริมาณของสินค้า และวิธีการและเวลาที่ส่งสินค้าการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อทั้งหมดจะต้องมีบันทึกการบรรจุหีบห่อ และ "ใบรับรองความสอดคล้อง" ตามความเหมาะสม โดยแต่ละรายการจะแสดงหมายเลขคำสั่งซื้อ ลักษณะและปริมาณของสินค้า (รวมถึงหมายเลขชิ้นส่วน)

4. ทรัพย์สินของผู้ซื้อรูปแบบ แม่พิมพ์ แม่พิมพ์ เครื่องมือ ภาพวาด แบบจำลอง วัสดุ และรายการอื่น ๆ ที่ผู้ซื้อมอบให้ผู้ขายเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ซื้อ และจะอยู่ในความเสี่ยงของผู้ขายจนกว่าจะส่งคืนให้กับผู้ซื้อผู้ขายจะไม่นำทรัพย์สินของผู้ซื้อออกจากการดูแลของผู้ขาย และไม่อนุญาตให้ใช้ (นอกเหนือจากเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ) ที่ถูกยึดหรืออายัด

5. การจัดส่งเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตามคำสั่งผู้ขายจะต้องส่งสินค้าไปยังและ/หรือให้บริการ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อภายในหรือก่อนวันที่ส่งมอบที่แสดงในคำสั่งซื้อ หรือหากไม่ได้ระบุวันที่ไว้ ภายในเวลาอันสมควรหากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบภายในวันที่ตกลงกันได้ ผู้ขายจะต้องจัดเตรียมการจัดส่งแบบพิเศษตามที่ผู้ซื้ออาจสั่ง โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และการจัดการดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผู้ซื้อตามคำสั่งซื้อผู้ซื้ออาจขอเลื่อนการส่งมอบสินค้าและ/หรือการปฏิบัติงานของบริการ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ขายจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บที่ปลอดภัยที่จำเป็นใดๆ โดยเป็นความเสี่ยงของผู้ขาย

6. ราคาและการชำระเงินราคาของสินค้า/บริการจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ และจะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งผู้ซื้อจะต้องชำระตามใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม) และรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนส่งทางเรือ การประกันภัย อากรหรือภาษี (นอกเหนือจากภาษีมูลค่าเพิ่ม)ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าสินค้า/บริการที่จัดส่งภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้องจากผู้ขาย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อ โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้า/บริการได้รับการจัดส่งแล้วและผู้ซื้อยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขแม้ว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินแล้ว ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่ได้จัดหาสินค้า/บริการทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้ซื้อ หากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามคำสั่งซื้อทุกประการ และ ในกรณีดังกล่าว ผู้ขายจะต้องคืนเงินทั้งหมดที่จ่ายโดยหรือในนามของผู้ซื้อสำหรับสินค้า/บริการดังกล่าว และรวบรวมสินค้าที่ถูกปฏิเสธ

7. การส่งผ่านความเสี่ยง/ชื่อเรื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของผู้ซื้อในการปฏิเสธสินค้า ชื่อในสินค้าจะส่งต่อไปยังผู้ซื้อเมื่อส่งมอบความเสี่ยงในสินค้าจะส่งต่อไปยังผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อยอมรับเท่านั้นหากผู้ซื้อปฏิเสธสินค้าหลังจากชำระเงินแล้ว ชื่อในสินค้าดังกล่าวจะเปลี่ยนกลับเป็นของผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าคืนเต็มจำนวนของจำนวนเงินที่ชำระสำหรับสินค้าดังกล่าวเท่านั้น

8. การทดสอบและตรวจสอบผู้ซื้อสงวนสิทธิ์ในการทดสอบ/ตรวจสอบสินค้า/บริการก่อนหรือหลังได้รับการส่งมอบก่อนการส่งมอบสินค้า/บริการ ผู้ขายจะต้องดำเนินการและบันทึกการทดสอบ/การตรวจสอบดังกล่าวตามที่ผู้ซื้ออาจต้องการ และจัดส่งให้กับผู้ซื้อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมสำเนาบันทึกทั้งหมดที่ถ่ายไว้โดยได้รับการรับรองโดยไม่จำกัดผลกระทบของประโยคก่อนหน้า หากใช้มาตรฐานของอังกฤษหรือสากลกับสินค้า/บริการ ผู้ขายจะต้องทดสอบ/ตรวจสอบสินค้า/บริการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานนั้น

9. การรับช่วง/การมอบหมายงานผู้ขายจะไม่เหมาช่วงหรือมอบหมายส่วนใดส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ซื้อผู้ซื้ออาจมอบหมายผลประโยชน์และข้อผูกมัดภายใต้คำสั่งซื้อนี้ให้กับบุคคลใดก็ได้

ซื้อ

10. การรับประกันเงื่อนไข การรับประกัน และการดำเนินการในส่วนของผู้ขาย และสิทธิ์ทั้งหมดและการเยียวยาของผู้ซื้อ ที่แสดงหรือโดยนัยโดยกฎหมายทั่วไปหรือกฎเกณฑ์จะมีผลบังคับใช้กับคำสั่งซื้อ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ และความสามารถในเชิงพาณิชย์ บนพื้นฐานที่ผู้ขาย มีการแจ้งให้ทราบอย่างครบถ้วนถึงวัตถุประสงค์ที่ผู้ซื้อต้องการสินค้า/บริการสินค้าจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด/คำแถลงที่ทำขึ้นโดยผู้ขาย และหลักปฏิบัติ แนวปฏิบัติ มาตรฐาน และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จัดทำโดยสมาคมการค้าหรือหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงมาตรฐานอังกฤษและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมสินค้าจะต้องเป็นวัสดุที่ดีและมีคุณภาพและฝีมือชั้นหนึ่งปราศจากข้อบกพร่องทั้งหมดบริการจะต้องได้รับการจัดหาด้วยทักษะและความเอาใจใส่ที่เหมาะสม และบนพื้นฐานที่ผู้ขายถือตนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านของการดำเนินการตามคำสั่งซื้อผู้ขายรับประกันโดยเฉพาะว่าตนมีสิทธิ์ในการส่งต่อกรรมสิทธิ์ในสินค้า และสินค้านั้นปราศจากค่าใช้จ่าย ภาระผูกพัน ภาระผูกพัน หรือสิทธิ์อื่นใดที่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลที่สามการรับประกันของผู้ขายจะใช้เวลา 18 เดือนนับจากการส่งมอบสินค้าหรือการให้บริการ

11. ค่าสินไหมทดแทนผู้ขายจะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ซื้อจากการสูญเสีย การเรียกร้อง และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าทนายความ) ที่เกิดจาก:

(ก) การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากผู้ขาย ตัวแทน คนใช้หรือลูกจ้างของผู้ขาย หรือโดยสินค้าและ/หรือบริการและ

(b) การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทางอุตสาหกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ นอกเหนือจากที่การละเมิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการออกแบบที่ตกแต่งโดยผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่มีการสูญเสีย/การเรียกร้อง/ค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ้นภายใต้ (ข) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองและผู้ซื้อสามารถเลือกได้ว่าจะทำให้สินค้าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ แทนที่ด้วยสินค้าที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่เข้ากันได้ หรือคืนเงินเต็มจำนวนที่ชำระโดย ผู้ซื้อในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์

12. การสิ้นสุดโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ ที่อาจได้รับสิทธิ์ ผู้ซื้ออาจยุติคำสั่งซื้อโดยมีผลทันทีโดยไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในกรณีใด ๆ ต่อไปนี้: (ก) ผู้ขายทำข้อตกลงโดยสมัครใจกับเจ้าหนี้ของตนหรือตกอยู่ภายใต้ คำสั่งทางปกครอง ล้มละลาย เข้าสู่การชำระบัญชี (นอกเหนือจากเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมหรือสร้างใหม่)(b) ผู้มีภาระผูกพันเข้าครอบครองหรือได้รับการแต่งตั้งสำหรับทรัพย์สินหรือกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ขาย;(c) ผู้ขายกระทำการฝ่าฝืนภาระหน้าที่ของตนภายใต้คำสั่งซื้อและไม่สามารถแก้ไขการละเมิดดังกล่าว (หากสามารถแก้ไขได้) ภายในยี่สิบแปด (28) วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อที่ต้องการการแก้ไข(ง) ผู้ขายหยุดหรือขู่ว่าจะหยุดดำเนินธุรกิจหรือล้มละลายหรือ (จ) ผู้ซื้อเข้าใจอย่างสมเหตุสมผลว่าเหตุการณ์ใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้นกำลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้ขายและแจ้งให้ผู้ขายทราบตามนั้นนอกจากนี้ ผู้ซื้อมีสิทธิ์ยุติคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรสิบ (10) วันแก่ผู้ขาย

13. การรักษาความลับผู้ขายจะไม่ และต้องแน่ใจว่าพนักงาน ตัวแทน และผู้รับเหมาช่วงของตนไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ซื้อแก่บุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลจำเพาะ ตัวอย่าง และภาพวาด ซึ่งอาจกลายเป็นที่รู้จัก ผู้ขายผ่านการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรืออย่างอื่น เว้นแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจถูกใช้เท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการที่เหมาะสมของคำสั่งซื้อเมื่อเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ ผู้ขายจะต้องส่งคืนและส่งมอบให้กับผู้ซื้อทันทีพร้อมรายการดังกล่าวทั้งหมดและสำเนาของสิ่งเดียวกันผู้ขายจะไม่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อหรือเปิดเผยการมีอยู่ของคำสั่งซื้อในสื่อประชาสัมพันธ์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ

14. สัญญาของรัฐบาลหากมีการระบุไว้ที่หน้าคำสั่งซื้อว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือตามสัญญาที่ทำไว้กับผู้ซื้อโดยหน่วยงานของรัฐบาลจีน เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในภาคผนวกนี้จะใช้บังคับกับคำสั่งซื้อในกรณีที่เงื่อนไขใด ๆ ในภาคผนวกขัดแย้งกับเงื่อนไขในที่นี้ ให้ถือเงื่อนไขเดิมเป็นหลักผู้ขายยืนยันว่าราคาที่เรียกเก็บภายใต้คำสั่งซื้อนั้นไม่เกินราคาที่เรียกเก็บสำหรับสินค้าที่คล้ายคลึงกันซึ่งจัดส่งโดยผู้ขายภายใต้สัญญาโดยตรงระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลจีนและผู้ขายการอ้างอิงถึงผู้ซื้อในสัญญาใดๆ ระหว่างผู้ซื้อและหน่วยงานของรัฐบาลจีนจะถือว่าเป็นการอ้างอิงถึงผู้ขายตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

15. สารอันตรายผู้ขายจะแนะนำผู้ซื้อเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับสารที่ต้องอยู่ภายใต้พิธีสารมอนทรีออล ซึ่งอาจเป็นเรื่องของการสั่งซื้อผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับทั้งหมดเกี่ยวกับสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ซื้อเกี่ยวกับสารดังกล่าวที่จัดหาให้ภายใต้คำสั่งซื้อ เนื่องจากผู้ซื้ออาจต้องการเพื่อจุดประสงค์ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว หรือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อได้รับทราบสิ่งใดๆ ข้อควรระวังพิเศษที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคคลใดๆ ในการรับและ/หรือใช้สินค้า

16. กฎหมายคำสั่งดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษ และทั้งสองฝ่ายจะต้องอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลพิเศษของศาลจีน

17. การรับรองแหล่งกำเนิด;การปฏิบัติตามข้อกำหนดของแร่ที่มีความขัดแย้ง.ผู้ขายจะต้องให้ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าแก่ผู้ซื้อสำหรับสินค้าแต่ละรายการที่ขายภายใต้เงื่อนไขนี้ และใบรับรองดังกล่าวจะระบุกฎแหล่งกำเนิดสินค้าซึ่งผู้ขายใช้ในการออกใบรับรอง

18. ทั่วไปการสละสิทธิ์โดยผู้ซื้อสำหรับการละเมิดคำสั่งซื้อใดๆ โดยผู้ขายจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของการละเมิดใดๆ ที่ตามมาโดยผู้ขายในข้อกำหนดเดียวกันหรือข้อกำหนดอื่นใดหากข้อกำหนดใดๆ ในที่นี้ถูกมองว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ความถูกต้องของข้อกำหนดอื่นๆ จะไม่ได้รับผลกระทบข้อหรือบทบัญญัติอื่น ๆ ที่แสดงหรือโดยนัยเพื่อให้คงอยู่ต่อไปจากการหมดอายุหรือการสิ้นสุดจะยังคงมีผลรวมถึงข้อ 10 ข้อ 11 และ 13 คำบอกกล่าวที่ต้องแสดงในที่นี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและอาจส่งด้วยมือ ส่งทางไปรษณีย์ชั้นหนึ่ง หรือส่ง โดยการส่งโทรสารไปยังที่อยู่ของอีกฝ่ายที่ปรากฏในคำสั่งซื้อหรือที่อยู่อื่นใดที่คู่สัญญาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งคราว